1. Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

2. Als u in de praktijk (Ayurveda Kracht ) supplementen heeft gekocht, kunnen ongeopende verpakkingen altijd binnen 14 dagen retour

3. In het geval van  het verzenden van supplementen worden  de gebruikelijke tarieven van PostNL gehanteerd en   aan u doorberekend.

     

4. De therapeut ( A.C.M.Oomen) zal er alles  aan doen om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als u die onvrede met de therapeut bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunt de beroepsvereniging VBAG hierbij.  Op de volgende pagina vind u hier informatie over   https://vbag.nl/ algemene-informatie/klachten.html

5. Niets van deze website www.ayurvedakracht.nl  mag gedupliceerd worden ( fotokopie,  screenshots of gedeeltelijke kopieën of foto's van het scherm ) zonder schriftelijke toestemming van ons.

PRIVACY in de praktijk (AVG)

Persoonsgegevens die Ayurveda Kracht verwerkt.

Ayurveda Kracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ayurveda Kracht verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam zorgverzekeraar
- Polisnummer zorgverzekering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ayurveda kracht verwerkt
Ayurveda kracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Informatie over uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ayurveda kracht persoonsgegevens verwerkt

Verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten

Ayurveda Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Specifieke doelen wat betreft de cliëntdossier

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. In dit geval blijft de identiteit van de cliënt anoniem.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ayurveda Kracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

  • Persoonsgegevens van een cliëntdossier moeten volgens de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard worden.
  • Persoonsgegevens (Naam en emailadres) van mensen die mijn nieuwsbrief ontvangen bewaar ik totdat ze aangeven dat ze niet meer mijn nieuwsbrief wil ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Ayurveda Kracht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ayurveda Kracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ayurveda Kracht uw persoonsgegevens aan andere derden(bijvoorbeeld aan dokters en/of andere therapeuten. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ayurveda Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ayurveda Kracht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ayurvedakracht.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ayurveda Kracht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Ayurveda Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ayurveda Kracht via info@ayurvedakracht.nl